VEEBILEHE EESKIRI

1. Üldsätted

1.1. Selles eeskirjas (edaspidi: eeskiri) sätestatakse põhimõtted, mida järgib veebilehel www.hansa-home.ee (edaspidi: veebileht) pakutavate teenuste osutamisel Amica S.A. (mille registrijärgne asukoht on: Wronki, Mickiewicza tänav 52, sihtnumber: 64-510 Wronki, Poola), mis on kantud Poznańi ringkonnakohtu – Poznańi Nowe Miasto ja Wilda ringkonnad – peetavasse ettevõtete registrisse, riikliku kohturegistri 9. kommertsjagu, KRS number: 0000017514, aktsiakapital: 15 550 546,00 Poola zlotti, mis on täies ulatuses sisse makstud, maksukohustuslase number: 763-000-34-98, (edaspidi ka: Amica või äriühing); samuti sätestatakse siin veebilehe ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamise põhimõtted füüsilistele isikutele (edaspidi ka: kasutaja) ning füüsilisest isikust kasutajate isikuandmete kaitse põhimõtted.

1.2. Veebilehe kasutamist reguleerib eeskiri. Eeskiri kehtib nii veebilehe kui ka konkreetsete veebilehe kaudu pakutavate teenuste kohta, kui muude eeskirjade erisätetega ei ole ette nähtud teisiti. Kui konkreetset teenust osutatakse erisätete (erieeskirja) alusel, palutakse enne selle teenuse esmakordset pakkumist veebilehel kasutajal asjaomane eeskiri läbi lugeda ja väljendada oma sõnaselget nõusolekut sellega.

1.3. Kasutaja peab enne veebilehe kasutamist eeskirja läbi lugema. Veebilehe mis tahes moel kasutamisega avaldab ja kinnitab kasutaja, et on eeskirja läbi lugenud, nõustub selle sätetega ja kohustub neid järgima.

1.4. Eeskiri on veebilehel kättesaadav tasuta ning sellises formaadis, mis võimaldab kasutajal seda info- ja sidetehnilise süsteemi kaudu hankida, salvestada, kuvada ja trükkida.

2. Autoriõigus ja muud intellektuaalomandiõigused

2.1. Veebilehel olev teave, kõik andmed ja kogu materjal (sealhulgas nimed, kaubamärgid, logod, värvid, fotod, graafika, veebilehe kujundus, toodete kirjeldused, audio-videofailid jne) ning veebilehe sisuga seotud mis tahes muud intellektuaalomandiõigused kuuluvad äriühingule või isikutele, kellega äriühing on sõlminud asjakohased kokkulepped, ning neid kaitstakse autoriõiguse, kaubamärgiõiguse või muu õiguse alusel.

2.2. Kasutaja võib veebilehel olevat materjali kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks. Eelkõige on äriühingu kirjaliku loata rangelt keelatud veebilehe sisu teistel veebilehtedel levitamine, sinna saatmine, seal muutmine või avaldamine, linkide lisamine ning kogu veebilehe või selle osa, sealhulgas mis tahes punktis 2.1 märgitud teabe, andmete ja materjali kasutamine ärilistel või avalikel eesmärkidel. Keelatud on ka autoriõiguse või muude intellektuaalomandiõiguste, näiteks kaubamärgiõiguste kaitse kohta avaldatud teabe eemaldamine.

3. Elektrooniliste vahendite abil osutatavate teenuste liigid ja ulatus

3.1. Veebilehel võib kasutaja kasutada järgmisi avalikult kättesaadavaid teenuseid:

a) teabeteenust, mis võimaldab kasutajal sirvida ja lugeda HANSA kaubamärki kandvate toodete, äriühingu tegevuse, reklaamikampaaniate ja muude HANSA kaubamärgiga seotud teenuste kohta veebilehel avaldatud teavet;

b) allalaadimisteenust, mis võimaldab kasutajal laadida alla veebilehel avaldatud materjali faile, näiteks tootekirjeldusi, kasutusjuhendeid, energiamärgiseid;

c) määratud kontaktvormi (üldine kontaktvorm) teenust, mis võimaldab kasutajal esitada mis tahes valitud teema kohta küsimusi;

(edaspidi koos nimetatud teenused ja eraldi teenus).

3.2. Leping elektroonilise teabeteenuse osutamise kohta loetakse sõlmituks, kui kasutaja külastab veebilehte aadressil www.hansa-home.ee või selle alamlehti ning leping lõpeb, kui kasutaja lahkub veebilehe kõikidelt alamlehtedelt.

3.3. Punktis 3.2 nimetatud muude teenuste (peale teabeteenuse) puhul loetakse elektroonilise teenuse osutamise leping sõlmituks, kui kasutaja asub asjaomast teenust kasutama, ning lõpeb, kui kasutaja lõpetab teenuse kasutamise, välja arvatud juhul, kui eeskirjas on sätestatud muu kuupäev, mil elektroonilise teenuse osutamise leping loetakse sõlmituks või lõppenuks.

3.4. Punktis 3.1 märgitud teenuseid osutatakse tasuta ööpäev läbi kõigil nädalapäevadel.

3.5. Äriühing jätab endale õiguse veebileht ajutiselt sulgeda või konkreetsete teenuste osutamine peatada, selleks et teha hooldustöid või veebilehte/teenuseid muuta.

3.6. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses jätab äriühing endale õiguse kustutada veebilehe sisu ja funktsioonid või konkreetsed teenused või neid muuta, samuti takistada kasutajal juurdepääs veebilehele või valitud teenustele ning muuta veebilehe või konkreetsete teenuste kasutamise reegleid.

4. Tehnilised nõuded

4.1. Veebilehe ja veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks tuleb täita järgmised tehnilised nõuded:

a) veebilehitseja: IE, Firefoxi, Chrome’i või Opera värskeim või sellele eelnev versioon;

b) operatsioonisüsteemid: Windows, Mac OS, Linux, Android või iOS;

c) veebilehitseja peab toetama JavaScripti, Adobe Flashplayeri pistikprogrammi versiooni 9+, HTML5;

d) internetiühendus;

e) e-postkast, kui kasutaja nõustub talle teabe/vastuste saatmisega e-posti teel;

f) küpsistega ja html5 localStorage’iga nõustumine .

4.2. Kui kasutaja kasutab riist- ja/või tarkvara, mis ei vasta punktis 4.1 märgitud tehnilistele nõuetele, ei saa Amica tagada veebilehe ja/või teenuste toimimist.

5. Teabeteenus

5.1. Amica võimaldab kasutajatel sirvida, kuvada ja lugeda veebilehel avaldatud teavet ja materjali (sealhulgas fotosid, tekste, graafikat, andmeid ning audio-videomaterjali jne), ning eelkõige teavet ja materjali HANSA kaubamärgiga toodete, reklaamikampaaniate ja muude Amica toodetega seotud teenuste kohta.

5.2. Amica annab endast parima, et tagada veebilehel esitatud teabe – eelkõige HANSA kaubamärgiga toodete kohta käiva info – õigsus ja usaldusväärsus. Siiski on igasugune veebilehel toodud teave vaid informatiivne ning üksikasjalikku tehnilist teavet veebilehel kajastatud toodete kohta leiab toodete jaemüügikohtadest. Veebilehel avaldatud teave ei tähenda pakkumust Poola tsiviilseadustiku mõttes.

5.3. Hoolimata igakülgsetest jõupingutustest ei saa äriühing tagada veebilehel olevate fotode värvide täpsust, sest nende kuvamine sõltub ekraani seadetest ja resolutsioonist.

5.4. Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, sealhulgas sotsiaalmeedia lehtedele; samuti võib veebileht kasutaja automaatselt edasi suunata teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Amicale. Amica ei vastuta selle eest, milline on nende veebilehtede sisu, kuhu kasutaja edasi suunatakse, ega ka Amica veebilehele manustatud teiste veebilehtede eest. Amica ei vastuta tagajärgede eest, mille on põhjustanud niisuguste veebilehtede kasutamine.

5.5. Äriühing jätab endale õiguse muuta igal ajal kogu veebilehel avaldatud teavet ja materjali või osa sellest.

6. Veebilehe kasutamine. Kasutaja kohustused

6.1. Kasutaja kohustub kasutama veebilehte ja sellel pakutavaid teenuseid õigusaktide, eeskirja ja konkreetse teenuse eripära kohaselt, samuti ühiselu põhimõtteid ja häid tavasid järgides.

6.2. Kasutaja hoidub igasugusest tegevusest, millega rikutakse õigusakte, häid tavasid ja kolmandate isikute varalisi või isiklikke õigusi, ning eelkõige teise isiku andmete kasutamisest iseenda isikuandmetena.

6.3. Kasutajal on rangelt keelatud edastada veebilehe kaudu ebaseaduslikku ja solvavat sisu või eksitavat teavet, samuti sisu, millega võidakse sekkuda IT-süsteemide toimimisse või neid kahjustada.

6.4. Kasutajal on keelatud avaldada veebilehe kaudu konfidentsiaalset või ärisaladusega hõlmatud teavet.

6.5. Veebilehte ja/või konkreetseid teenuseid võib kasutada üksnes täisealine täielikult teovõimeline isik. Alaealine ja/või piiratud teovõimega isik võib olla kasutaja tingimusel, et ta saab selleks nõusoleku oma vanemalt või muult seadusjärgselt esindajalt.

6.6. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses jätab Amica endale õiguse seada teatud veebilehe osade/teenuste kasutamiseks erinevaid tingimusi.

7. Lisatingimused, välistused ja piirangud

7.1. Äriühing teeb kõik endast oleneva, et võimaldada veebilehele juurdepääs erinevate turul pakutavate tarkvara konfiguratsioonide ja seadmete abil. Sellegipoolest ei taga äriühing seda, et iga konfiguratsioon võimaldab kasutajal kogu veebilehte või selle konkreetseid teenuseid kasutada. Samuti võib kogu veebilehe või selle osa või mõne teenuse kasutamiseks olla vajalik tarkvara konkreetne konfiguratsioon või seade.

7.2. Äriühing ei vastuta niisuguste teistele isikutele kuuluvate veebilehtede sisu või turvalisuse eest, mis on veebilehel lingitud või manustatud või millele kasutaja automaatselt edasi suunatakse.

7.3. Äriühing juhib tähelepanu asjaolule, et elektrooniliste sidevahendite – näiteks veebilehe või e-posti – kasutamise korral ei ole tagatud edastatud andmete konfidentsiaalsus ega ka muude riskide, näiteks arvutiviiruste, puudumine.

7.4. Õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta äriühing:

a) kahju eest, mis on kolmandatel isikutel tekkinud seetõttu, et kasutaja on kasutanud veebilehte või konkreetseid teenuseid eeskirja või kohaldatava õiguse sätete vastaselt;

b) kahju eest, mis on kolmandatele isikutele tekitatud seetõttu, et kasutaja on andnud vääraid, ebatäpseid, ebatäielikke või eksitavaid andmeid;

c) kahju eest, mis on tekkinud kasutaja vastuvõtva seadme konfigureerimisel tehtud tõsiste vigade tõttu;

d) kahju eest, mis on tekkinud seetõttu, et kasutaja on kasutanud veebilehel avaldatud andmeid ja teavet investeerimise, majanduslikel, ärilistel vms eesmärkidel.

8. Kasutaja isikuandmed

8.1. Mõne veebilehel pakutava teenuse kasutamiseks võib kasutajal olla kohustus avaldada isikuandmeid. 

8.2. Amica S.A. (mille registrijärgne asukoht on Wronki, Mickiewicza tänav 52, sihtnumber: 64-510 Wronki, Poola) on kasutaja isikuandmete töötleja (edaspidi selles punktis andmetöötleja), välja arvatud juhul, kui ajal, mil kasutaja avaldas oma isikuandmed, määrati eraldi teine isikuandmete töötleja.

8.3. Andmetöötleja töötleb kasutaja antud isikuandmeid kasutajale veebilehe kaudu teenuse osutamiseks järgmistel eesmärkidel: 

a) kasutaja esitatud küsimuste menetlemiseks (eeskirja punkti 3.1 alapunkt c);

b) turustamiseks (kui kasutaja on sõnaselgelt nõus isikuandmete töötlemisega);

c) veebilehe kasutamisega seotud küsimuste ja pretensioonide menetlemiseks (eeskirja punktid 10.1 ja 10.2).

8.4. Kasutajal on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ja neid parandada. Isikuandmete avaldamine on vabatahtlik, kuid see võib olla vajalik teatud teenuse/teenuste või nende mõne funktsiooni kasutamiseks.

8.5. Kasutaja võib igal ajal taganeda nõusolekust, mille ta on andnud oma isikuandmete töötlemise kohta ning andmetöötlejalt kasutaja avaldatud e-posti aadressile kaubanduslike teadete saamise kohta, samuti nõusolekust, millega lubatakse andmetöötlejal kasutada e-posti aadressi otseturunduse eesmärgil. Nõusoleku tagasivõtmise kohta võib saata e-kirja aadressil kontakt@amica.com.pl või kirjaliku teate posti teel eeskirja sissejuhatavas osas märgitud aadressil. 

8.6. Andmetöötleja rakendab isikuandmete töötlemisel rangeimaid turvanõudeid.

8.7. Kasutajate isikuandmeid säilitatakse seni, kuni need on vajalikud nende kogumise eesmärgi täitmiseks. 

8.8. Kui avaldatud isikuandmed muutuvad ajal, mil neid kasutatakse sellise teenuse / selliste teenuste või nende mõne funktsiooni tarbeks, milleks on isikuandmeid vaja, teavitab kasutaja muutusest Amicat. Selle tegemata jätmine võib takistada Amical teenuse/teenuste või nende mõne funktsiooni pakkumist, kusjuures Amica selle eest ei vastuta.

9. Statistika ja küpsised

9.1. Amica võib kasutada mis tahes tööriistu, et teha statistikat veebilehe külastatavuse ja kasutajate veebilehel liikumise kohta. Sel eesmärgil võib automaatselt koguda teavet, mida ei loeta isikuandmeteks, näiteks teavet kasutaja operatsioonisüsteemi, veebilehitseja liigi ja versiooni ning veebilehe külastamise kordade kohta.

9.2. Veebileht võib salvestada ja lugeda küpsiseid, mis võimaldavad kasutaja tuvastada, selleks et lihtsustada veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsiste kasutamine ei võimalda veebilehel koguda kasutajate mis tahes isikuandmeid. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta veebilehel leiate siit

10. Pretensioonid

10.1. Kui kasutajal tekib veebilehe kasutamise reeglite kohta küsimusi, võib ta võtta ühendust ettevõtte töötajaga, kirjutades aadressil kontakt@amica.com.pl.

10.2. Veebilehe kasutajad võivad esitada pretensioone seoses veebilehe ja konkreetsete teenuste kasutamisega. Pretensioonid võib saata

a) postiaadressil Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poola või

b) e-posti aadressil kontakt@amica.com.pl

30 päeva jooksul pärast pretensiooniga seotud asjaolude ilmnemist.

10.3. Pretensioon peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

a) pretensiooni esitaja andmeid (ees- ja perekonnanimi, aadress ja e-posti aadress, kui see on),

b) pretensiooni tinginud probleemi kirjeldust.

10.4. Äriühing vaatab pretensioonid läbi 14 päeva jooksul pärast nende saamist. Pretensioonide tulemuse kohta saadetakse viivitamatult teade pretensioonis märgitud aadressil. Eriti keeruliste juhtumite korral võib nimetatud tähtaega pikendada; sellisel juhul teavitatakse pretensiooni esitanud isikut pretensiooni menetlemise tähtaja pikendamisest ja uuest tähtajast.

10.5. Pretensioone, mis sisaldavad vääraid või mittetäielikke punktis 10.3 märgitud andmeid või mis on esitatud pärast punktis 10.2 sätestatud tähtaja möödumist, ei menetleta.

11. Lõppsätted

11.1. Amical on õigus eeskirja muuta. Eeskirjas tehtud muudatused ei piira kasutajate õigusi, mis on tekkinud enne muudatuste tegemist.

11.2. Eeskirja muudatused avaldatakse veebilehel eeskirja terviktekstina ning sellest teavitatakse veebilehe avaküljel seitse päeva ette viisil, mis võimaldab kasutajatel tehtavaid muudatusi analüüsida.

11.3. Kasutaja peaks muudatused kohe üle vaatama, kuna veebilehe või konkreetsete teenuste kasutamine pärast eeskirja muudatuste jõustumist tähendab, et kasutaja on nõustunud eeskirja uute sätetega.

11.4. Kui kasutaja muudatustega ei nõustu, tuleb veebilehe kasutamine lõpetada ja teavitada viivitamatult äriühingut oma otsusest.

11.5. Kõikidele eeskirjast tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Poola materiaalõigust. Kõik õigused ja kohustused, mis tulenevad eeskirjast või on sellega seotud, alluvad Poola Vabariigi kohtutele või juhul, kui kasutajaks on tarbija, siis kasutaja valikul või kui Amica on hageja, ka Eesti Vabariigi kohtutele.

11.6. Eeskirja sätetega ei rikuta mingil moel kehtivaid imperatiivseid õigusnorme. Eeskirjaga ei saa välistada imperatiivsete õigusnormide kohaldamist äriühingu ja kasutaja vahelistele suhetele. Seega, kui selgub, et teatud säte on vastuolus imperatiivsete õigusnormidega, ei kohaldata seda sätet äriühingu ja kasutaja vahelistele suhetele ning seda asendab asjaomane imperatiivne õigusnorm.

11.7. Eeskiri jõustub 24. juulil 2017.